Explorer 1:25 000 Map
457 - South East Lewis /
Taobh an Eardheas Leodhais